Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Qvadis
Graafseweg 243
6532 ZJ  NIJMEGEN
06-14528897
sas@qvadis.nu

Het gebruik van persoonsgegevens door Qvadis

Qvadis verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Qvadis verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens (e-mailadres, telefoonnummers)
 • Geboortedatum
 • Naam van huidige werkgever (eventueel naam van leidinggevende)
 • CV (werkervaring, opleiding)
 • Gezinssamenstelling en privésituatie
 • Interessegebieden
 • Eventueel beperkingen en belastbaarheid
 • Doelstelling en hoofdthema’s begeleidingstraject
 • Kort verslag van de begeleidingsgesprekken
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Qvadis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Offreren en facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst en afspraken met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de fiscale bewaarplicht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Qvadis hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Qvadis persoonsgegevens uitwisselen. Qvadis kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de accountant. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Qvadis aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Qvadis zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.)

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen (I-Cloud van Microsoft). Microsoft werkt volgens General Data Protection Regultaion, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Qvadis zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Qvadis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Qvadis passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website van Qvadis worden functionele cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om Qvadis een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Qvadis verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Qvadis
Graafseweg 243
6532 ZJ  NIJMEGEN
06-14528897
sas@qvadis.nu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Qvadis, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Qvadis kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.